منایع

YDP ، به عموان یک شرکت معروف همیشه از وظایف خود آگاه است :

فعالیت صحیح در جامعه و محیط زیست به شدت در ما ریشه دارد.

در طول استفاده مقرون به صرفه منابع ، ما جریان های تولید را تحمل کرده و از هدر دادن دوری میکنیم. بهترین دارای هایمان را تا حد امکان فراهم و حفظ کردیم.

ما روابط محکمی با عمده فروشان و تامین کنندگان برقرار کردیم و به یک بازار مستقل مبدل شدیم.

از تجارب خود که در طی سالیان مدید به دست آورده ایم ، استفاده کزدیم و به طود ممتد برای توسعه محصولات خود سرمایه گذاری کردیم.