قانون مصرف کننده در بازگشت و بازپرداخت

طبق قانون، مشتری حق استرداد کالای خریداری شده قطعی، بدون هماهنگی با فروشنده و عدم دلایل موجه و درخواست بازپرداخت را ندارد.

با این حال بر اساس اصل حمایت از خریداران و مشتری مداری ، خریدار کالا میتواند طبق شرایط ذیل کالای خریداری شده را مسترد کرداند :

اگر کالای خریداری شده توسط مشتری طبق مشخصات درخواستی او نبوده و کالا به اشتباه و یا بصورت جایگزین تحویل گردیده باشد.

اگر کالا در زمان خرید شده دارای مشکلی ناشناخته باشد.

( یعنی خریدار قبل از استفاده کالا و مشخص شدن ایراد فنی آن نمیتواند درباره ایراد احتمالی کالا در زمان خرید که هنوز به قطعیت نرسیده اعلام اعتراض و درنتیجه اقدام به استرداد کالا نماید.)

اگر کالا از نظر خریدار قاقد کیفیت بازرگانی و تجاری باشد مورد نظرایشان باشد ، الزاما” ملاک این ادعا و اثبات آن توسط خریدارمورد تایید کارشناسان شرکت قرار گیرد،

اگر کالا در هنگام نصب و استفاده فاقد عملکرد صحیح به لحاظ مشکل فنی باشد.

اگر کالا ارسال شده با سفارش مشتری بر اساس شماره فنی اعلام شده مطابقت نداشته باشد.

مشتری میتواند اقدام به استرداد کالا نموده و هزینه های ارسال و دریافت کالا را توسط شرکت جبران خواهد شد.

مشتری میتواند کالا را برای تعمیرات ، تعویض و یا مطالبه بستانکاری وجه پرداختی به شرکت ارایه دهد ، اما این امر به انتخاب مشتری بستگی دارد.

مشتری نمیتواند کالا را بازگرداند اکر :

نقصی در کالا وجود نداشته باشد و فقط نظر مشتری عوض شده باشد.

کالا برای شخص دیگری خریداری شده باشد که صرفاٌ آن کالای مذکور را نمیخواسته است.

اشتباه در سفارش بعلت عدم تخصص در انتخاب کالا .

مشتری نمیتواند به طور کامل کالا را بازگرداند هنگامی که :

وقتی قصور و غفلت مشتری باعث ایجاد نقص کالا شده باشد. شرکت در مقابل تعمیر و یا تعویض کالا وجه آن را درخواست خواد کرد.

اگر مشتری از کالا برای مدت محدودی استفاده کرده باشد و منفعتهای تجاری آن را از آن برده باشد. در این صورت شرکت میتواند مقدار منصفانه ای را برای جبران آن سودها کسر نماید.

خرده فروشان باید از موارد زیر آگاه باشند :

زمان برای مشتری به منظور بازپرداخت کالا محدود است به این که چه چیزی در شرایط و یا خدمات کالای خریداری شده معقول است. هنگامی که مشتریان با خریدهایشان مشکلی دارند ، آنها باید این مشکلات و نواقص را به توجه خرده فروشان برسانند. و این فعل درفراینده زمانی معقول به شرکت انعکاس داده شود.

کالاها در هنگام بازپرداخت باید در بسته های اصلی خود قرارداشته و مشخصه های کالا ( مارک و یا شماره های فنی و سریال قطعه ) مخدوش نشده باشد.

هنگام بازپرداخت کالا ، تعویض و یا ادعای طلب و بستانکاری برگه گزاش علت استرداد به مهر وامضاء فروشنده کالا و تایید کارشناس فنی ضمیمه کالا باشد .